Regulamin świadczenia usług

ostatnia zmiana 07.10.2013 roku

Prawa autorskie
Klient powierzając drukarni materiał do druku oświadcza, iż posiada odpowiednie prawa do dysponowania powierzonym dziełem. Jeśli zostaną złamane prawa osób trzecich, pełną odpowiedzialność ponosi klient zlecający druk, łącznie z odpowiedzialnością prawną i finansową w związku z poniesionymi przed Drukarnię stratami, z tytułu złamania praw autorskich przez klienta.

Rabaty i promocje
Klient akceptuje warunki promocji i rabatów automatycznie z chwilą złożenia zamówienia.
Drukarnia może zakończyć promocję przed czasem.
Rabat klienta widoczny w panelu klienta obejmuje tylko książki i albumy.

Płatność
Płatność następuje na podstawie faktury lub faktury pro-forma. Po wpłynięciu płatności, zostanie wystawiona faktura VAT, a obraz jej zostanie wysłany do klienta mailem. Oryginał jest do odbioru w biurze Drukarni w Łodzi.

Zlecenia na druk
Zlecenia na druk od 01.10.2013 roku odbywają się tylko przez panel klienta. Każde zlecenie otrzymuje swój indywidualny numer. Parametrów zlecenia nie można edytować po jego zatwierdzeniu przez Klienta.

Termin wykonania
Drukarnia dołoży wszelkich starań do wykonania każdego zlecenia starannie, dokładnie i w możliwie najkrótszym czasie. Jednakże chcąc zachować wysoką jakość, termin ten może wynieść do 15 dni roboczych. W przypadku przekroczenia terminu realizacji, Klient zostanie o tym poinformowany, a cena zostanie obniżona*.
Okresowo (wakacje, okres przedświąteczny) termin realizacji wszystkich zleceń może zostać wydłużony, o czym będziemy informować na stronie. Termin ten będzie obowiązywał zlecenia, które wpłyną po ogłoszeniu na stronie.

Dostawa
Dostawa jest realizowana przez kuriera wybranego przez Drukarnię. Klient w szczególnych przypadkach, może poprosić o wysyłkę pocztą konduktorską, lecz ponosi dodatkowe koszty tej przesyłki (dodatkowo 30 PLN). Drukarnia może odmówić wysyłki pocztą konduktorską.
W szczególnych przypadkach, drukarnia po uzgodnieniu z Klientem może wysłać zamówienie pocztą konduktorską, podając i ustalając termin oraz miejsce odbioru książki Klientowi z wyprzedzeniem.

Reklamacje
Klient po stwierdzeniu wad produktu, przesyła zdjęcia ukazujące wadę do drukarni. Jeśli zdjęcie nie jest wystarczające do stwierdzenia wady, Drukarnia może poprosić o odesłanie reklamowanych produktów do Drukarni. Koszty z tego tytułu ponosi Klient. Odesłany produkt powinien być należycie zapakowany i zabezpieczony, z wykorzystaniem tych samych materiałów co w przypadku wysyłki do klienta. Paczkę należy zaadresować na adres drukarni.
W przypadku uznania reklamacji, koszt przesyłki do kwoty 20 zł, zostanie zwrócony wraz z następnym zamówieniem.
W przypadku nieuznania reklamacji, produkt zostanie odesłany na koszt Klienta.

Reklamowane mogą być tylko zlecenia opłacone. Zaległości i brak płatności powoduje wstrzymanie reklamacji, do czasu uregulowania płatności.
Reklamowane mogą być wady powstałe w czasie druku takie jak: linie, plamy, duże kropki (powyżej 1 mm), błędy introligatorskie . Za błędny projekt, literówki, niewłaściwe używanie aplikacji dostarczonej przez Drukarnię, Drukarnia nie odpowiada. Papier niepowlekany ze względu na proces wytwarzania może nie być jednorodny w masie.

Drukarnia przyjmując zlecenie informuje, iż zobowiązuje się do kalibracji urządzeń drukarskich i zapewnienia maksymalnej, możliwej do uzyskania zgodności kolorów. Jednakże z powodu zasadniczych różnic między drukiem, a wyświetlaniem na ekranie, nie jest możliwe uzyskanie idealnej wierności barw i tonów.
Słaba jakość druku spowodowana wysoką kompresją, niską rozdzielczością wgrywanych przez program plików, nie podlega reklamacji, gdyż wynika ze świadomego (lub nie) działania użytkownika.

W przypadku uznania reklamacji, Drukarnia zobowiązuje się do naprawienia produktu.

W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki, należy w obecności kuriera sprawdzić jej zawartość. Jeśli jest niezgodna z zamówieniem, lub produkty są uszkodzone, należy sporządzić wraz z kurierem doręczającym, protokół uszkodzenia przesyłki. Brak takiego protokołu, zwalnia Drukarnię z odpowiedzialności za zniszczoną zawartość przesyłki. Dokument ten, jest jedyną podstawą reklamacji i dochodzenia odszkodowania, z tytułu nienależytego wykonania usługi przewozowej.

Na podst. art.558 kc strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady

Przechowywanie
Chcemy by książki przez nas drukowane długowieczne i niezniszczalne. Woda, wilgoć, środki chemiczne, uszkodzenia mechaniczne czy też wysokie temperatury (powyżej 50 st C) mogą być dla książek szkodliwe a nawet uszkodzić je nieodwracalnie. Papier jako materiał żywy przyjmuje i oddaje do/z otoczenia wilgoć. Efektem ubocznym może być delikatne falowanie się papieru, które unormuje się po pewnym czasie jeśli książka będzie przechowywana w suchym pomieszczeniu. Nie należy przyspieszać procesu suszenia, gdyż może to utrwalić pofalowanie. Książki powinny być przechowywane w pozycji poziomej.

Mailing
Drukarnia chcąc pozostawać w kontakcie ze swoimi klientami, realizuje okresowo mailing związany z informacjami o produktach, dodatkowych usługach czy też promocjach. Klient rejestrując się w naszej bazie, zgadza się na otrzymywanie materiałów reklamowych. Klient może usunąć swoje konto mailowe z listy mailingowej.

Odpowiedzialność
Odpowiedzialność Drukarni jest ograniczona tylko i wyłącznie do wartości zamówienia.
Drukarnia zastrzega możliwość czasowego wstrzymania świadczenia usług, o czym poinformuje na stronie.